ලග්න පලාඵල (Lagna Palapala)

මේෂ-Aries
වෘෂභ-Taurus
මිථුන-Gemini
කටක-Cancer
සිංහ-Leo
කන්‍යා-Virgo
තුලා-Libra
වෘශ්චික-Scorpio
ධනු-Sagittarius
මකර-Capricorn
කුම්භ-Aquarius
මීන-Pisces
12 Nov

රාහු කාලය

පෙ.ව. 02:56 - 04:27 / ප.ව. 14:56 - 16:25

සුභ මුහුර්තය

පෙ.ව. 08:00

සුභ දිශාව

නැගෙනහිර

සුභ වර්ණය

රතු