ලග්න පලාඵල (Lagna Palapala)

මේෂ-Aries
වෘෂභ-Taurus
මිථුන-Gemini
කටක-Cancer
සිංහ-Leo
කන්‍යා-Virgo
තුලා-Libra
වෘශ්චික-Scorpio
ධනු-Sagittarius
මකර-Capricorn
කුම්භ-Aquarius
මීන-Pisces
18 Jan

රාහු කාලය

පෙ.ව. 09:10 - 10:43 / ප.ව. 21:21 - 22:49

සුභ මුහුර්තය

පෙ.ව. 11:17

සුභ දිශාව

දකුණ

සුභ වර්ණය

නිල්