සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ  වාසි

මෙම  සාමාජික ගාස්තුව දෛනිකව ඔබෙන් අය කෙරෙනු ලැබේ. සාර්ථකව සාමාජිකත්වය ලබාගත් පසු සෑම මසකම පළමු සතියේදී අපගේ ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිර්වේදියෙකු විසින් ලබා දෙන මාසික ලග්න පලාඵල වාර්තාව ඔබගේ e-mail ලිපිනයට යොමු කෙරෙනු ලැබේ. ඊට අමතරව ඔබ විසින් ගෙවීම් කොට ලබා ගන්නා සෑම ජ්‍යොතිෂ සේවාවදීම ඔබගේ සාමාජිකත්වයට හිමි විශේෂ මිල වට්ටමක් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

Recommended

Rs.7

Per Day - Mobile
ඔබ ගෙවීම් කර ලබා ගන්නා සියලුම සේවාවන්ට විශේෂ මාසික මිල වට්ටමක්
කේන්ද්‍රයට අනුව අවුරුදු ලග්න පලාඵල - අවුරුද්දට දෙවරක්
දිනපතා ලග්න පලාපල SMS පණිවිඩයක්
ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිර්වේදියෙකු විසින් ලබා දෙන මාසික ලග්න පලාඵල වාර්තාවක්
BUY NOW