ජ්‍යොතීර්වේදී, තාරුක තේනබදු APT - Tharuka Thenabadu APT

ජ්‍යොතීර්වේදී තාරුක තේනබදු APT

ජ්‍යොතිෂ මහමහෝපාද්‍ය, ජ්‍යොතිෂ නක්‍ෂත්‍ර, ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රී, ජ්‍යොතිෂ භාස්කරා ආචාර්ය, ජ්‍යොතිෂ රත්න, ජ්‍යොතිෂ ඥාන ශිරෝමණී, ජ්‍යොතිෂ වචස්පති (KP ඉන්දියාව) විද්‍යාත්මක ජ්‍යොතිෂ, වාස්තු විද්‍යාව, ශබ්ද ශාස්ත්‍රී, නාමක්‍ෂර විද්‍යාව, අංක විද්‍යාව (ඉන්දියාව) , මාතර පරපුරේ ගුප්ත විද්‍යාවේදී (ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරි විශ්‍රාමික)

මාධ්‍ය සහභාගීත්වය

තාරකා TV ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන්
හිරු TV – තරු වළල්ල
රන් ලංකා FM ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන්
රාගා Media ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන්
YouTube නාලිකා ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන්

සේවා:

වශී ගුරුකම් , වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, නිවාස හා ඉඩම් ආරක්ෂාව, බහිරව පූජා පැවැත්වීම, ඝන බැලීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම
ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යයෙන් දින 3-7ත් අතර කාල සීමාවකදී සිදු කෙරේ. පැය 24 පුරාවටම සේවාවන් සැපයේ.

සියළුම ශාන්තිකර්ම සඳහා
ඔබ විසින් අඟල් දෙකේ නූල් 2ක් දිග තනි ගුණ්ඩුවේ රත්තරන් සුරයක් ලබාදිය යුතුය. (එම සුරයේ වාතය පිටවීම නොවිය යුතුය)

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 3,000.00

විදේශීය : රු. 3,000.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

ව්‍යාපාර නැකත්

දේශීය : රු. 8,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 8,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 40,350.00

විදේශීය : රු.

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 5,350.00

විදේශීය : රු. 6,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 3,850.00

විදේශීය : රු. 3,850.00

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 3,850.00

මුල්ගල් සෑදීම

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

වශී ගුරුකම්

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

රැකියා/ ව්‍යාපාර අනාගතය දැනගන්න

දේශීය : රු. 1,650.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,750.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 1,000.00

විදේශීය : රු. 1,000.00

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 3,000.00

විදේශීය : රු. 3,000.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon