ජ්‍යොතීර්වේදී, සේන අම්බලම්ගොඩ - Sena Ambalamgoda

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී සේන අම්බලම්ගොඩ මහතා

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී සේන අම්බලම්ගොඩ මහතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා ජ්‍යොතිෂ සේවාවන්හි නිරත වී සිටින අතර ඔබගේ ඕනෑම ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතාවයක් නිවැරදිව සපුරා දීමට ඔහු කැපවී සිටී. ඔහු වාස්තු විද්‍යා හා සිහින පලාඵල විවරණය කෙරෙහි වැඩි ප්‍රසිද්ධත්වයක් උසුලයි.

සේවා:

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, ඝන බැලීම, සිහින පලාඵල කීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම
ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යයෙන් දින 7-10ත් අතර කාල සීමාවකදී සිදු කෙරේ. පැය 24 පුරාවටම සේවාවන් සැපයේ.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 25,750.00

විදේශීය : රු.

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය : රු. 35,750.00

විදේශීය : රු.

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 8,350.00

සෙත් කවි සෑදීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

සිහින පලාඵල කීම

දේශීය : රු. 50.00

විදේශීය : රු. 750.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon