ජ්‍යොතීර්වේදී, සම්පත් සුදර්ශන කුලරත්න - Sampath Sudarshana Kularathne

ජ්‍යොතීර්වේදී සම්පත් සුදර්ශන 

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී, වාස්තුවිද්‍යා උපදේශක ආචාර්ය සම්පත් සුදර්ශන මහතා පාරම්පරිකව ජ්‍යොතිෂ්‍ය දැනුම රැගෙන එන සියළු ජ්‍යොතිෂ කටයුතු නිවැරදිව ඉටු කරලීමෙහි නිපුනයෙකි.

මාධ්‍ය සහභාගීත්වය
හිරු FM සුර්ය දැහැන – ආරම්භක ජ්‍යොතිර්වේදියා
හිරු TV තරු වළල්ල, වින්දනීය උදැසන වැඩසටහන් වල ජ්‍යොතිර්වේදියා ලෙස අඛණ්ඩව වසර තුනක් පමණ සහභාගී වීම
සිරස FM සුර්ය මණ්ඩලය – ආරම්භක ජ්‍යොතිර්වේදියා ලෙස මේ දක්වා සේවා සැපයීම
සිරස TV වාස්තු විද්‍යා සහ ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන්
TV1 ජ්‍යොතිෂ සහ වාස්තු වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම (මේ දක්වා)
සිරස FM සුරිය සිරස ජ්‍යොතිෂ සහ වාස්තු වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම (මේ දක්වා)
සිරස FM “සුබ රාත්‍රිය” ඉරිදා රාත්‍රී වැඩසටහනට සහභාගී වීම (මේ දක්වා)
සිරස TV උදෑසන ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන “ඔබට සුබම වෙන්නයි” 2019 ජනවාරි සිට
සියැස TV නාලිකාවේ නෙලුම් විල වැඩසටහන
Colombo TV ජ්‍යොතිෂ සහ වාස්තුවිද්‍යා වැඩසටහන්
Peo TV – Peo අද දවස පලාඵල වැඩසටහන (ලෝකයේ ප්‍රථම SVOD වැඩසටහන ලෙස)
ප්‍රසිද්ධ ජාතික පුවත්වත් සහ tabloid පුවත්පත් වලට නිතර ලිපි සැපයීම (දිනමිණ, මව්බිම, දියණි….)

සේවා:

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, නිවාස හා ඉඩම් ආරක්ෂාව, බහිරව පූජා පැවැත්වීම, ඝන බැලීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 7ත් – 10ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

 

 

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

වාස්තු සැලසුම් පරීක්ෂාව (Plan)

දේශීය : රු. 10,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 6,350.00

විදේශීය : රු. 7,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

මුල්ගල් සෑදීම

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 25,350.00

විදේශීය : රු.

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු.

නිවාසාරක්‍ෂාව

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

ඝන බැලීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 1,000.00

විදේශීය : රු. 1,000.00

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 2,850.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon youtube Icon