ජ්‍යොතිෂවේදිනී මනෝරි අමදෝරු - Manori Amadoru

ජ්‍යොතිෂවේදිනී මනෝරි අමදෝරු

වෘත්තියෙන් පෞද්ගලික අංශයේ ගණකාධිකරිනියක් වන ඇය කලක පටන් ජ්‍යොතිෂ කටයුතු සිදුකරයි. ඇයගේ සේවා විශේෂත්වය වන්නේ ඉක්මන් ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා ඇති පාරිභෝගිකයින්ගේ එම කටයුතු කඩිනමින් සහ නිවැරදිව සපුරා දීමයි.

සේවා:

බබාට නමට අකුරු, පොරොන්දම් බැලීම, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, ඝන බැලීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 3ත් – 7ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

විශේෂයෙන් මල්වර නැකත් පලාඵල සහ අලුත උපන් බිළිඳුන්ගේ නමට අකුරු ලබා දීම දිනක් හෝ දෙදිනක් ඇතුළත ඇය විසින් සපුරාලයි.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

බිළිඳාගේ නමට සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 850.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 850.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 850.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 6,350.00

විදේශීය : රු. 8,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ව්‍යාපාර නැකත්

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 1,500.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 650.00

විදේශීය : රු. 850.00

රැකියා/ ව්‍යාපාර අනාගතය දැනගන්න

දේශීය : රු. 1,650.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,750.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යෝතිර්වේදීන් හමුවීමට වෙලාවක් වෙන් කරගන්න

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

කෙටි කේන්දර පරීක්ෂාවක් – රු.650කට (එක් ගැටළුවක් පමණි)

දේශීය : රු. 650.00

විදේශීය : රු. 750.00

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ