ජ්‍යොතීර්වේදී, පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මලවිගේ - Prashanth Malavige

ජ්‍යොතිර්වේදී පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මලවිගේ

ජ්‍යොතිර්වේදී පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මලවිගේ මහතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා රාජ්‍ය නැකත් අනුකමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස වාර්ෂික අවුරුදු නැකත් සම්පාදනය ඇතුළු ජ්‍යොතිෂ කටයුතු සපුරාලනු ලබයි. දීර්ඝ කාලයක් පුරා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ජ්‍යොතිෂවේදියෙකු ලෙස ඔහු නමක් දිනා සිටී.

සේවා:

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, ඝන බැලීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 5ත් – 7ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 4,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 4,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 10,850.00

විදේශීය : රු. 12,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 12,350.00

ග්‍රහ අපල යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

ඝන බැලීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 850.00

විදේශීය : රු. 850.00

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 2,850.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon