ජ්‍යොතීර්වේදී, ලක්ෂ්මන් යූ ලියනගේ - Lakshman U. Liyanage

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ හිටපු සහකාර පරිපාලන අධ්‍යක්‍ෂක, ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී, රාජ්‍ය සම්මානලාභී කීර්ති ශ්‍රී ලංකාභිමානී, ජ්‍යොතිෂ විශාරද, වාස්තු විද්‍යාවේදී ලක්‍ෂමන් යූ ලියනගේ මහතා. පොලිස් ප්‍රභූ උපදේශක කමිටු සාමාජික, ජ්‍යොතිර් ශිරෝමණී

මාධ්‍ය දායකත්වය:

සියත TV – පියුම්විල – සුබ දවස

සියත FM – ඉසිවර සියත

සිරස TV – ජීවිතයට ඉඩ දෙන්න

සිරස TV, News First – දැනමුතු සායනය

සේවා:

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, මුල්ගල් සෑදීම, නිවාස හා ඉඩම් ආරක්‍ෂාව

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 7ත් – 10ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

වාස්තු සැලසුම් පරීක්ෂාව (Plan)

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

ඝන බැලීම

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු.

විදේශීය : රු.

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය :

විදේශීය :

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon