ජ්‍යොතීර්වේදී, කැලුම් ගුණතිලක - Kelum Gunathilaka

ජ්‍යොතිෂ ශිරෝමණී, වාස්‌තු විද්‍යා ශිරෝමණී, දේශශක්ති, දේශබන්දු, ක්‍රිෂ්ණමූර්ති, ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රී, වාස්තු විද්‍යාවේදී, රාජ්‍ය සම්මානලාභී ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී කැලුම් ගුණතිලක මහතා

මාධ්‍ය සහභාගීත්වය:
සියත TV පියුම් විල – සුබ දවස
සියත FM – ඉසිවර සියත
රිසිර TV දවසේ පලාඵල
මව්බිම – තරුපති

සේවා: 

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, මුල්ගල් සෑදීම, වාස්තුවිද්‍යානුකුලව සෞභාග්‍යමත් නිවෙස් ඉදි කර දීම, නිවාස හා ඉඩම් ආරක්‍ෂාව, සෙත් කවි සෑදීම, විදේශගත අයට සෙත් කවි සමඟ පූජාව, බහිරව පුජා, තනිකම් දෝෂ නැසීමේ පූජා, ඝන බැලීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 3ත් – 7ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

ජ්‍යොතිෂ අපල නිවාරණ යන්ත්‍ර හා සේවාවන් නොවන භාණ්ඩ වන අනෙකුත් ජ්‍යොතිෂ මිලදී ගැනීම් ගෙනවිත් භාරදීම

*වාස්තු විද්‍යානුකූලව විධිමත් ආරක්‍ෂාවන් සහිතව නිවාස ඉදිකරදීමේ සේවාවද සපයනු ලැබේ. වර්ග අඩියකට රු.5000+

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

වාස්තු සැලසුම් පරීක්ෂාව (Plan)

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 7,350.00

වාස්තු විද්‍යානුකුලව සෞභාග්‍යමත් නිවාස ඉදි කර දීම

දේශීය : රු. 1,700,000.00

විදේශීය : රු.

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

මුල්ගල් සෑදීම

දේශීය : රු. 5,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

නිවාසාරක්‍ෂාව

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු.

ග්‍රහ අපල යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

තනිකම් දෝෂ නැසීමේ යන්ත්‍ර, පූජාව සමඟ

දේශීය : රු. 21,350.00

විදේශීය : රු.

සෙත් කවි සෑදීම

දේශීය : රු. 5,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

සෙත් කවි කියවීම, පුජාව සමඟ

දේශීය : රු. 10,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

ඝන බැලීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

ග්‍රහ අපල මුදු සෑදීම සහ ජීවම් කිරීම

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

බහිරව පුජා පැවැත්වීම

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු.

එදිනෙදා ජීවිතයට ජ්‍යොතිෂ යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 25,350.00

විදේශීය : රු. 25,350.00

නිවස සහ ඉඩම ආරක්ෂාව

දේශීය : රු. 50,350.00

විදේශීය : රු.

රැකියා/ ව්‍යාපාර අනාගතය දැනගන්න

දේශීය : රු. 1,650.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,750.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 1,000.00

විදේශීය : රු.

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

පොරොන්දම් වෙනුවට විවාහ පරීක්‍ෂාව

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon youtube Icon youtube Icon