ජ්‍යොතීර්වේදී, දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන - Darshana Prabath Dharmawardhan

පාරම්පරික ජ්‍යොතීර්වේදී, ජ්‍යොතිෂ හා වාස්තු විද්‍යා නිපුන්, දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන මහතා

ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව වෙනුවෙන් ඇති සම්බන්ධය: මවු පාර්ශවයෙන් දේවේන්ද්‍රයන්ගේ දෙවිනුවර විසූ මුල් පරම්පරාවට අයත්, පාරම්පරික වශයෙන් ජ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යාව, විෂවෙදකම කරගෙන ආ ගුරුකුලයකට සහ පිය පාර්ශවයෙන් හිටිනාමළුවේ චන්ද්‍රාභරණ ගණිත ඇඳුරු පරපුරට සම්බන්ධව පාරම්පරික හැදෑරීම් කිරීම සහ එම පරම්පරාවන්ගේ වර්තමාන සාමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්: ජෛවීය විද්‍යා උපාධිධාරී – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය (සත්ත්ව විද්‍යාව ,රසායන විද්‍යාව , කළමනාකරණ විද්‍යාව)

වෙනත් සුදුසුකම්: බාහිර ඖෂධවේදීවරයෙකු වශයෙන් සුදුසුකම් ලබාගැනීමට අධ්‍යන කටයුතුවල නිරතවීම . පිළිකා , දරුඵල අහිමි අය , මානසික රෝගීන් සඳහා ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර ලබාදීම සහ ඒ වෙනුවෙන් පර්යේෂණ කරගෙන යාම . මැණික් ප්‍රතිකාර මගින් රෝග සුවපත් කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධව දීර්ඝ වශයෙන් පර්යේෂණ කරගෙන යාම . සාම්ප්‍රදායික හා නූතන වාස්තු විද්‍යා සංකල්ප අනුව වාස්තු කටයුතු සිදුකිරීම සහ පර්යේෂණ පැවැත්වීම.

සේවා:  මැණික් ප්‍රතිකාර, වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, මුල්ගල් සෑදීම, වාස්තුවිද්‍යානුකුලව සෞභාග්‍යමත් නිවෙස් ඉදි කර දීම, නිවාස හා ඉඩම් ආරක්‍ෂාව, සෙත් කවි සෑදීම, බහිරව පුජා,  ඝන බැලීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම.

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම: ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 3ත් – 7ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 2,050.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

රැකියා/ ව්‍යාපාර අනාගතය දැනගන්න

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 2,850.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 1,150.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 1,150.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 1,150.00

විදේශීය : රු. 1,150.00

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 2,850.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 6,350.00

විදේශීය : රු. 6,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

ව්‍යාපාර නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

ඝන බැලීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

බිළිඳාට වාසනාවන්ත නමක්

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

මුල්ගල් සෑදීම

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 7,350.00

වාස්තු සැලසුම් පරීක්ෂාව (Plan)

දේශීය : රු. 6,350.00

විදේශීය : රු. 6,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය : රු. 8,350.00

විදේශීය : රු. 8,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 32,350.00

විදේශීය : රු. 32,350.00

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

දරුඵල අහිමි අය සඳහා ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර

දේශීය : රු. 2,750.00

විදේශීය : රු. 2,750.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ