අපගේ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්

ජ්‍යොතීර්වේදී , මංජුල පෙරේරා - Manjula Perera

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, රුක්ෂාන් ජයසේකර - Rukshan Jayasekare

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන - Darshana Prabath Dharmawardhan

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, කැලුම් ගුණතිලක - Kelum Gunathilaka

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, ලක්ෂ්මන් යූ ලියනගේ - Lakshman U. Liyanage

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, පානදුරේ ප්‍රශාන්ත් මලවිගේ - Prashanth Malavige

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතිෂවේදිනී මනෝරි අමදෝරු - Manori Amadoru

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී ,රවිශංඛ සේනානායක - Ravishanka Senanayake

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, හෙක්ටර් පද්මසිරි - Hector Padmasiri

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, සම්පත් සුදර්ශන කුලරත්න - Sampath Sudarshana Kularathne

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, සේන අම්බලම්ගොඩ - Sena Ambalamgoda

වැඩි විස්තර

ජ්‍යොතීර්වේදී, තාරුක තේනබදු APT - Tharuka Thenabadu APT

වැඩි විස්තර